Suppression of WNK1-SPAK/OSR1 Attenuates Bone Cancer Pain by Regulating NKCC1 and KCC2.

Gao, Jian-Ling; Peng, Ke; Shen, Meng-Wei; Hou, Yong-Heng; Qian, Xiao-Bo; Meng, Xiao-Wen; Ji, Fu-Hai; Wang, Li-Na; Yang, Jian-Ping.
J Pain; 2019 May 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31085334

Não foram localizados documentos relacionados