Biodegradation of crude oil by Chelatococcus daeguensis HB-4 and its potential for microbial enhanced oil recovery (MEOR) in heavy oil reservoirs.

Ke, Cong-Yu; Lu, Guo-Min; Wei, Ying-Lin; Sun, Wu-Juan; Hui, Jun-Feng; Zheng, Xiao-Yan; Zhang, Qun-Zheng; Zhang, Xun-Li.
Bioresour Technol; 287: 121442, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31085429