Tau accumulation triggers STAT1-dependent memory deficits by suppressing NMDA receptor expression.

Li, Xiao-Guang; Hong, Xiao-Yue; Wang, Ya-Li; Zhang, Shu-Juan; Zhang, Jun-Fei; Li, Xia-Chun; Liu, Yan-Chao; Sun, Dong-Shen; Feng, Qiong; Ye, Jin-Wang; Gao, Yuan; Ke, Dan; Wang, Qun; Li, Hong-Lian; Ye, Keqiang; Liu, Gong-Ping; Wang, Jian-Zhi.
EMBO Rep; 20(6)2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31085626