Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants.

Wu, Linwei; Ning, Daliang; Zhang, Bing; Li, Yong; Zhang, Ping; Shan, Xiaoyu; Zhang, Qiuting; Brown, Mathew; Li, Zhenxin; Van Nostrand, Joy D; Ling, Fangqiong; Xiao, Naijia; Zhang, Ya; Vierheilig, Julia; Wells, George F; Yang, Yunfeng; Deng, Ye; Tu, Qichao; Wang, Aijie; Zhang, Tong; He, Zhili; Keller, Jurg; Nielsen, Per H; Alvarez, Pedro J J; Criddle, Craig S; Wagner, Michael; Tiedje, James M; He, Qiang; Curtis, Thomas P; Stahl, David A; Alvarez-Cohen, Lisa; Rittmann, Bruce E; Wen, Xianghua; Zhou, Jizhong.
Nat Microbiol; 4(7): 1183-1195, 2019 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31086312