The immunoproteasome catalytic ß5i subunit regulates cardiac hypertrophy by targeting the autophagy protein ATG5 for degradation.

Xie, Xin; Bi, Hai-Lian; Lai, Song; Zhang, Yun-Long; Li, Nan; Cao, Hua-Jun; Han, Ling; Wang, Hong-Xia; Li, Hui-Hua.
Sci Adv; 5(5): eaau0495, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31086810