Efficacy, safety, and immunogenicity of an Escherichia coli-produced bivalent human papillomavirus vaccine: An interim analysis of a randomized clinical trial.

Qiao, You-Lin; Wu, Ting; Li, Rong-Cheng; Hu, Yue-Mei; Wei, Li-Hui; Li, Chang-Gui; Chen, Wen; Huang, Shou-Jie; Zhao, Fang-Hui; Li, Ming-Qiang; Pan, Qin-Jing; Zhang, Xun; Li, Qing; Hong, Ying; Zhao, Chao; Zhang, Wen-Hua; Li, Yan-Ping; Chu, Kai; Li, Mei; Jiang, Yun-Fei; Li, Juan; Zhao, Hui; Lin, Zhi-Jie; Cui, Xue-Lian; Liu, Wen-Yu; Li, Cai-Hong; Guo, Dong-Ping; Ke, Li-Dong; Wu, Xin; Tang, Jie; Gao, Guo-Qi; Li, Ba-Yi; Zhao, Bin; Zheng, Feng-Xian; Dai, Cui-Hong; Guo, Meng; Zhao, Jun; Su, Ying-Ying; Wang, Jun-Zhi; Zhu, Feng-Cai; Li, Shao-Wei; Pan, Hui-Rong; Li, Yi-Min; Zhang, Jun; Xia, Ning-Shao.
J Natl Cancer Inst; 2019 May 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31086947