Correction to: Increasing targeting scope of adenosine base editors in mouse and rat embryos through fusion of TadA deaminase with Cas9 variants.

Yang, Lei; Zhang, Xiaohui; Wang, Liren; Yin, Shuming; Zhu, Biyun; Xie, Ling; Duan, Qiuhui; Hu, Huiqiong; Zheng, Rui; Wei, Yu; Peng, Liangyue; Han, Honghui; Zhang, Jiqin; Qiu, Wenjuan; Geng, Hongquan; Siwko, Stefan; Zhang, Xueli; Liu, Mingyao; Li, Dali.
Protein Cell; 2019 May 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31087276