[Formation Potential of Ozone and Secondary Organic Aerosol of VOCs from Fossil Fuel Combustion in Lanzhou City].

Liu, Zhen; Zhu, Yu-Fan; Guo, Wen-Kai; Liu, Xiao; Chen, Qiang.
Huan Jing Ke Xue; 40(5): 2069-2077, 2019 May 08.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-31087842