[Analysis of the Optical Properties and Factors Influencing DOM in an Ecological Purification System: A Case Study of Yanlong Lake in Spring].

Ma, Rui; Li, Xuan; Wang, Lian; Wang, Jia-Xin; Ma, Wei-Xing; Ding, Cheng; Wu, Xiang-Yang.
Huan Jing Ke Xue; 40(4): 1742-1750, 2019 Apr 08.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-31087915

Não foram localizados documentos relacionados