Inhibition of LONP1 Suppresses Pancreatic Cancer Progression Via c-Jun N-Terminal Kinase Pathway-Meditated Epithelial-Mesenchymal Transition.

Liu, Can; Wang, Hai; Li, Hao; Chen, Xiong; Wu, Xiang; Lu, Bin; Zhang, Wenling; Zhou, Yong; Xiao, Gary Guishan; Gao, Ge.
Pancreas; 48(5): 629-635, 2019 May/Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31091208

Não foram localizados documentos relacionados