Assessment of quinazolinone derivatives as novel non-nucleoside hepatitis B virus inhibitors.

Qiu, Jingying; Chen, Wang; Zhang, Yinpeng; Zhou, Qingqing; Chen, Jing; Yang, Lihua; Gao, Jian; Gu, Xiaoke; Tang, Daoquan.
Eur J Med Chem; 176: 41-49, 2019 May 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31091479