Current Treatment Patterns of Aplastic Anemia in China: A Prospective Cohort Registry Study.

Zhu, Xiao-Fan; He, Hai-Long; Wang, Shun-Qing; Tang, Jing-Yan; Han, Bing; Zhang, Dong-Hua; Wu, Li-Qiang; Wu, De-Pei; Li, Wei; Xia, Ling-Hui; Zhu, Huan-Ling; Liu, Feng; Shi, Hong-Xia; Zhang, Xi; Zhou, Fang; Hu, Jian-Da; Fang, Jian-Pei; Chen, Xie-Qun; Ye, Tie-Zhen; Liang, Ying-Min; Jin, Jie; Zhang, Feng-Kui.
Acta Haematol; : 1-9, 2019 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31091521

Não foram localizados documentos relacionados