Urinary bisphenol A concentration and glucose homeostasis in non-diabetic adults: a repeated-measures, longitudinal study.

Wang, Bin; Li, Mian; Zhao, Zhiyun; Lu, Jieli; Chen, Yuhong; Xu, Yu; Xu, Min; Wang, Weiqing; Wang, Tiange; Bi, Yufang; Ning, Guang.
Diabetologia; 2019 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31093692

Não foram localizados documentos relacionados