Synthesis and Characterization of Polyhydroxyalkanoate Organo/Hydrogels.

Zhang, Xu; Li, Zihua; Che, Xuemei; Yu, Linping; Jia, Wangyue; Shen, Rui; Chen, Jinchun; Ma, Yiming; Chen, Guo-Qiang.
Biomacromolecules; 2019 May 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31094501

Não foram localizados documentos relacionados