2-Transmembrane C-type lectin from oriental river prawn Macrobrachium nipponense participates in antibacterial immune response.

Huang, Ying; Zhang, Ruidong; Gao, Tianheng; Xu, Hui; Wu, Ting; Ren, Qian.
Fish Shellfish Immunol; 91: 58-67, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31096059