High glucose up-regulates osteopontin expression by FoxO1 activation in macrophage.

Zhang, Qiongge; Wang, Chaoqun; Tang, Yehua; Zhu, Qiangqiang; Li, Yongcheng; Chen, Haiyan; Bao, Yi; Xue, Song; Sun, Liangliang; Tang, Wei; Chen, Xiangfang; Shi, Yongquan; Qu, Lefeng; Lu, Bin; Zheng, Jiaoyang.
J Endocrinol; 2019 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31096186