Ball-milled biochar for galaxolide removal: Sorption performance and governing mechanisms.

Zhang, Qianru; Wang, Jianmei; Lyu, Honghong; Zhao, Qing; Jiang, Lisi; Liu, Li.
Sci Total Environ; 659: 1537-1545, 2019 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31096363