Combination of apoptotic T cell induction and self-peptide administration for therapy of experimental autoimmune encephalomyelitis.

Kasagi, Shimpei; Wang, Dandan; Zhang, Pin; Zanvit, Peter; Chen, Hua; Zhang, Dunfang; Li, Jia; Che, Li; Maruyama, Takashi; Nakatsukasa, Hiroko; Wu, Ruiqing; Jin, Wenwen; Sun, Lingyun; Chen, WanJun.
EBioMedicine; 2019 May 13.
Artigo em Francês | MEDLINE | ID: mdl-31097410