[Prevalence of Sarcopenia and Associated Factors in Community-dwelling Elderly Populations in Chengdu China].

Wang, Hui; Hai, Shan; Liu, Ying; Liu, Yi-Xin; Zhou, Jiang-Hua; Yang, Ying; Dong, Bi-Rong; Yue, Ji-Rong.
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 50(2): 224-228, 2019 Mar.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-31106544

Não foram localizados documentos relacionados