Comparison of Three Cellular Immunoassays to Detect Tuberculosis Infection in 876 Healthy Recruits.

Liang, Yan; Yang, Yourong; Hou, Ying; Wang, Lan; Wang, Zhiyun; Zhang, Cuiying; Zhang, Junxian; Wu, Xueqiong.
J Interferon Cytokine Res; 2019 May 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31107132