Low Dose of Cyanidin-3-O-Glucoside Alleviated Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis, Mediated by CD169+ Macrophage Pathway.

Xia, Yuan; Tian, Ling-Min; Liu, Yu; Guo, Kang-Shun; Lv, Min; Li, Qiu-Ting; Hao, Sheng-Yu; Ma, Chun-Hong; Chen, Yao-Xing; Tanaka, Masato; Bai, Wei-Bin; Qiu, Chun-Hong.
Inflamm Bowel Dis; 2019 May 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31107535

Não foram localizados documentos relacionados