A new method to recommend left ventricular lead positions for improved CRT volumetric response and long-term prognosis.

Zhang, Xinwei; Qian, Zhiyong; Tang, Haipeng; Hua, Wei; Su, Yangang; Xu, Geng; Liu, Xingbin; Xue, Xiaolin; Fan, Jie; Cai, Lin; Zhu, Li; Wang, Yao; Hou, Xiaofeng; Garcia, Ernest V; Zhou, Weihua; Zou, Jiangang.
J Nucl Cardiol; 2019 May 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31111449

Não foram localizados documentos relacionados