Sequence-based typing identification of a novel allele HLA-A*30:115.

Li, Xiaobo; Xu, Huifang; Mo, Xiaodong; Yang, Huanjie.
HLA; 2019 May 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31115166