Mechanism of interactions between endoplasmic reticulum stress and autophagy in hypoxia/reoxygenation­induced injury of H9c2 cardiomyocytes.

Guan, Gaopeng; Yang, Lei; Huang, Wenyin; Zhang, Jun; Zhang, Puhua; Yu, Huan; Liu, Shengyuan; Gu, Xiang.
Mol Med Rep; 20(1): 350-358, 2019 Jul.
Artigo em InglĂȘs | MEDLINE | ID: mdl-31115545