GPAA1 promotes gastric cancer progression via upregulation of GPI-anchored protein and enhancement of ERBB signalling pathway.

Zhang, Xiao-Xin; Ni, Bo; Li, Qing; Hu, Li-Peng; Jiang, Shu-Heng; Li, Rong-Kun; Tian, Guang-Ang; Zhu, Li-Li; Li, Jun; Zhang, Xue-Li; Zhang, Yan-Li; Yang, Xiao-Mei; Yang, Qin; Wang, Ya-Hui; Zhu, Chun-Chao; Zhang, Zhi-Gang.
J Exp Clin Cancer Res; 38(1): 214, 2019 May 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31118109