Viral capsid-like titania for selective enrichment of phosphorylated peptides.

Cheng, Panpan; Lin, Jianjian; Qiu, Xiaoyan; Zhang, Wanna; Cheng, Juan; Wang, Yong; Li, Nan; Yang, Jingying; Yu, Haizhou.
Chem Commun (Camb); 55(47): 6759-6762, 2019 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31119234