Fire needle therapy for moderate-severe acne: A PRISMA systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Xing, Meng; Yan, Xiaoning; Sun, Xiaoying; Wang, Shoumei; Zhou, Mi; Zhu, Bo; Kuai, Le; Liu, Liu; Luo, Ying; Li, Xin; Li, Bin.
Complement Ther Med; 44: 253-260, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31126563