Bioconversion of kitchen wastes into bioflocculant and its pilot-scale application in treating iron mineral processing wastewater.

Liu, Weijie; Dong, Zhen; Sun, Di; Chen, Ying; Wang, Shiwei; Zhu, Jingrong; Liu, Cong.
Bioresour Technol; 288: 121505, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31128543