Effects of soil erosion and reforestation on soil respiration, organic carbon and nitrogen stocks in an eroded area of Southern China.

Yao, Xiong; Yu, Kunyong; Wang, Guangyu; Deng, Yangbo; Lai, Zhuangjie; Chen, Yan; Jiang, Yusen; Liu, Jian.
Sci Total Environ; 683: 98-108, 2019 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31129335