Age-adjusted Charlson Comorbidity Index (ACCI) is a significant factor for predicting survival after radical gastrectomy in patients with gastric cancer.

Lin, Jian-Xian; Huang, Ying-Qi; Xie, Jian-Wei; Wang, Jia-Bin; Lu, Jun; Chen, Qi-Yue; Cao, Long-Long; Lin, Mi; Tu, Ru-Hong; Huang, Ze-Ning; Lin, Ju-Li; Li, Ping; Huang, Chang-Ming; Zheng, Chao-Hui.
BMC Surg; 19(1): 53, 2019 May 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31133008