ATP6V0d2 mediates leucine-induced mTORC1 activation and polarization of macrophages.

Li, Pingfei; Deng, Xiaofei; Luo, Jing; Chen, Yufei; Bi, Guoyu; Gong, Feili; Wei, Zhengping; Liu, Na; Li, Huabin; Laurence, Arian; Yang, Xiang-Ping.
Protein Cell; 2019 May 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31134526