The PLATZ transcription factor GL6 affects grain length and number in rice.

Wang, Ahong; Hou, Qingqing; Si, Lizhen; Huang, Xuehui; Luo, Jianghong; Lu, Danfeng; Zhu, Jingjie; Shangguan, Yingying; Miao, Jiashun; Xie, Yifan; Wang, Yongchun; Zhao, Qiang; Feng, Qi; Zhou, Congcong; Li, Yan; Fan, Danlin; Lu, Yiqi; Tian, Qilin; Wang, Zixuan; Han, Bin.
Plant Physiol; 2019 May 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31138620