Association analysis between feed efficiency and expression of key genes of the avTOR signaling pathway in meat-type ducks.

Yang, Lei; He, Tingting; Xu, Yuan; Zang, He; Wang, Jiafa; Lin, Zhiqiang; Jin, Sihua; Geng, Zhaoyu.
Mol Biol Rep; 46(3): 3537-3544, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31140048