Debulking Surgery Plus Radiation: Treatment Choice for Unresectable Stage III Thymic Carcinoma.

Zhai, Yirui; Hui, Zhouguang; Gao, Yushun; Liang, Jun; Zhou, Zongmei; Wang, Luhua; Feng, Qinfu.
Thorac Cardiovasc Surg; 2019 May 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31140185