Mutations in the DI-DII linker of the NDV fusion protein conferred hemagglutinin-neuraminidase-independent cell fusion promotion.

Chi, Miaomiao; Xie, Wenyan; Liu, Ying; Wen, Hongling; Zhao, Li; Song, Yanyan; Liu, Na; Chi, Lianli; Wang, Zhiyu.
J Gen Virol; 100(6): 958-967, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31140969