Gastric Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa).

Xu, Jinghong; Yan, Yu; Xiang, Xueping; Jiang, Peter; Hu, Xiangrong; Yang, Wenjun.
Am J Clin Pathol; 152(2): 221-229, 2019 Jul 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31141597