A diagnostic challenge of seromucinous borderline tumor: A case report.

Liu, Tingting; Sumida, Daichi; Wada, Takuya; Maehana, Tomoka; Yamawaki, Aika; Sugimoto, Sumire; Kawahara, Naoki; Yoshimoto, Chiharu; Kobayashi, Hiroshi.
Medicine (Baltimore); 98(22): e15707, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31145284