Nitrogen deficit decreases seed Cry1Ac endotoxin expression in Bt transgenic cotton.

Chen, Yuan; Li, Yabing; Zhou, Mingyuan; Cai, Zezhou; Tambel, Leila I M; Zhang, Xiang; Chen, Yuan; Chen, Dehua.
Plant Physiol Biochem; 141: 114-121, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31146093