Combined effects of artificial sweetener acesulfame on the uptake of Cd in rice (Oryza sativa L.).

Xu, Yali; Li, Ke; Liu, Yubin; Liu, Zhen; Wang, Lei; Pu, Jian; Xu, Zhen; Sun, Hongwen.
Environ Pollut; 252(Pt A): 171-179, 2019 May 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31146232