Flexible Thermoelectric Materials and Generators: Challenges and Innovations.

Wang, Yuan; Yang, Lei; Shi, Xiao-Lei; Shi, Xun; Chen, Lidong; Dargusch, Matthew S; Zou, Jin; Chen, Zhi-Gang.
Adv Mater; : e1807916, 2019 May 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31148307