Dosimetric Predictors of Radiation Gastritis Due to Postoperative Intensity Modulated Irradiation Therapy in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma After Radical Esophagectomy.

Shen, Wen-Bin; Wang, Yu-Fang; Gao, Hong-Mei; Zhu, Shu-Chai; Li, You-Mei; Li, Shu-Guang; Su, Jin-Wei; Li, Juan; Liu, Zhi-Kun.
Cancer Biother Radiopharm; 2019 May 31.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31149837