New amide alkaloids from Delphinium brunonianum.

Zou, Yuan-Sheng; Dawa, Zeren; Lin, Chao-Zhan; Zhang, Qiu-Yu; Yao, Yu-Feng; Yuan, Yue; Zhu, Chen-Chen; Wang, Zi-Yuan.
Fitoterapia; 136: 104186, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31150769