Seminal plasma metabolome in relation to semen quality and urinary phthalate metabolites among Chinese adult men.

Wang, Yi-Xin; Wu, Yan; Chen, Heng-Gui; Duan, Peng; Wang, Liang; Shen, He-Qing; Lu, Wen-Qing; Sun, Bin; Wang, Qi; Zhang, Bo; Chavarro, Jorge E; Zhang, Jie; Pan, An.
Environ Int; 129: 354-363, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31150977