Downregulations of placental fatty acid transporters during cadmium-induced fetal growth restriction.

Xu, Peng; Guo, Huiqin; Wang, Huan; Lee, Shao Chin; Liu, Ming; Pan, Yongliang; Zheng, Jian; Zheng, Kang; Wang, Huihui; Xie, Yuxin; Bai, Xiaoxia; Liu, Yun; Zhao, Meirong; Wang, Lan.
Toxicology; 423: 112-122, 2019 May 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31152847