A microfluidic biosensor for online and sensitive detection of Salmonella typhimurium using fluorescence labeling and smartphone video processing.

Wang, Siyuan; Zheng, Lingyan; Cai, Gaozhe; Liu, Ning; Liao, Ming; Li, Yanbin; Zhang, Xibin; Lin, Jianhan.
Biosens Bioelectron; 140: 111333, 2019 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31153017