Simultaneous determination of multiple compounds of Da-Huang-Xiao-Shi decoction in rat plasma by LC-MS/MS and its application in a pharmacokinetic study.

Jin, Jingyi; Xue, Haoyu; Sun, Xiaoshu; Zan, Bin; Li, Yuanyuan; Wang, Tianming; Shi, Rong; Ma, Yueming.
J Pharm Biomed Anal; 174: 8-18, 2019 May 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31153138