Accurate aberration correction in confocal microscopy based on modal sensorless method.

Liu, Jian; Zhao, Weisong; Liu, Chenguang; Kong, Chenqi; Zhao, Yixuan; Ding, Xiangyan; Tan, Jiubin.
Rev Sci Instrum; 90(5): 053703, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31153250