Mitochondrial NOS1 suppresses apoptosis in colon cancer cells through increasing SIRT3 activity.

Wang, Qianli; Ye, Shuangyan; Chen, Xi; Xu, Pengfei; Li, Keyi; Zeng, Sisi; Huang, Mengqiu; Gao, Wenwen; Chen, Jianping; Zhang, Qianbin; Zhong, Zhuo; Liu, Qiuzhen.
Biochem Biophys Res Commun; 515(4): 517-523, 2019 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31153640

Não foram localizados documentos relacionados