Sonic Hedgehog Effectively Improves Oct4-Mediated Reprogramming of Astrocytes into Neural Stem Cells.

Yang, Hao; Liu, Cuicui; Fan, Hong; Chen, Bo; Huang, Dageng; Zhang, Lingling; Zhang, Qian; An, Jing; Zhao, Jingjing; Wang, Yi; Hao, Dingjun.
Mol Ther; 2019 May 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31153826

Não foram localizados documentos relacionados