Ni-doped MIL-53(Fe) nanoparticles for optimized doxycycline removal by using response surface methodology from aqueous solution.

Xiong, Weiping; Zeng, Zhuotong; Li, Xin; Zeng, Guangming; Xiao, Rong; Yang, Zhaohui; Xu, Haiyin; Chen, Hongbo; Cao, Jiao; Zhou, Chengyun; Qin, Lei.
Chemosphere; 232: 186-194, 2019 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31154179

Não foram localizados documentos relacionados